EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish

 

 

Informacja o danych osobowych dla Gości HOTELU


CONSTANCJA***
1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Firma PPHU GASTROREX Grzegorz
Szabat z siedzibą przy ul. Marsz. E. Rydza Śmigłego 28, 42-229 Częstochowa
2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
1. Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o
świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych.
2. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel
szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do
Hotelu,
3. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
4. zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.
Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu
zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie
Hotelu.
W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach
marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w celu kierowania do Gościa informacji
marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Hotel jest
umowa o świadczenie usług hotelarskich.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach
marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym
momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało
miejsce przed cofnięciem zgody.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona
jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak
również usprawiedliwiony cel administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej
jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie
informatyczne,
2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub
przesyłki kurierskiej,
4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa
procesowego.
5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe:
1. będą przetwarzane przez okres korzystania z naszych usług oraz po jego zakończeniu, tj.
przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz
ustawy o rachunkowości.
2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres
ważności zgody na cele marketingowe,
3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a
następnie zostaną trwale usunięte lub z uwagi na szczególną okoliczność (np. wypadek,
roszczenia) konieczne będzie przechowywanie nagrania z monitoringu przez okres dłuższy.
6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres
recepcja@hotelconstancja.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych
osobowych.
7. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w
przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku
pobytu w hotelu z dzieckiem jest dobrowolne jednakże jest wymogiem do zawarcia umowy o usługi
hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi
hotelarskie.
Dane osobowe Gościa mogą być również przetwarzane w związku z dobrowolnie podanymi
preferencjami dotyczącymi pobytu lub świadczonych usług. Zakres przetwarzania danych
osobowych może obejmować dane wrażliwe jak preferencje żywieniowe czy informacje o stanie
zdrowia, przy czym dane mogą być podawane wyłącznie dla zapewnienia jak najwyższej jakości
świadczonych usług. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest
usprawiedliwiony cel administratora.
8. DOSTĘP
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Gości HOTELU CONSTANCJA dostępna jest
również na stronie internetowej https://www.hotelconstancja.pl/